فرم ها و آیین نامه های اساتید حق التدریس

 

فرمها و مدارک مورد نیاز  اساتید حق التدریس:

             -    فهرست مدارک
             -    فرم درخواست تدریس
             -   
فرم شماره (۱)
             -    فرم شماره (۲)
             -    شرح مختصر زندگی
             -    فرم شماره حساب سیبا
             -    فرم بیمه     


فرمهای ویژه اداره حراست

              -   فرم حراستی اساتید حق التدریس