فرم ها و آیین نامه های هیأ ت علمی


فرم های متقاضیان همکاری به صورت هیأت علمی:

                       - مدارک مورد نیاز متقاضیان هیأت علمی و بورسیه
                        - فرم شماره 20 درخواست استخدام/ بورسیه اعضای هیأت علمی
                        -فرم شماره یک
                        -فرم تعهد جذب دانشجو
                        -شرح مختصری از زندگی
                        -تعهد عدم اشتغال


فرم ها ی مورد نیاز جهت وام مسکن اعضای هیات علمی:

                   -فرم های وام مسکن


بخشنامه اعطای ترفیع سالانه  هیات علمی به همراه فرم های مورد نیاز:

                   -بخشنامه
                   -فرم های ترفیع
                  -شیوه نامه محاسبه فعالیت های آموزشی جهت ترفیع سالیانه

بخشنامه و آیین نامه:

                - آیین نامه ماموریت وانتقال اعضای هیات علمی

سایر فرم ها :

               -فرم درخواست تمدید بورس

              -فرم درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی