لیست اعضای هیات علمی

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
2حجتحاتمیتربیت بدنیعلوم انسانیدکتریاستادیار
3ابراهیمرنگرزتربیت بدنیعلوم انسانیدکتریاستادیار
4حسام الدینمشیدیمکانیک - ساخت و تولیدفنی و مهندسیدکتریاستادیار
6حسینآقا علیخانیزبان انگلیسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
8سحراحمدیانمدیریت کارآفرینیعلوم انسانیدکتریاستادیار
9ابراهیماحمدیروانشناسی عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
10محمد رضااسدی اسدآبادمکانیک ماشینهای کشاورزیفنی و مهندسیدکتریاستادیار
11جعفراکبری میستانیشیمی آلیعلوم پایهدکتریاستادیار
14مسیحبهنیاحقوق عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
24رضاخوش سیمااقتصادعلوم انسانیدکتریاستادیار
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۳ مورد.