لیست اعضای هیات علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
2حجتحاتمیتربیت بدنیعلوم انسانیدکتریاستادیار
4حسام الدینمشیدیمکانیک - ساخت و تولیدفنی و مهندسیدکتریاستادیار
8سحراحمدیانمدیریت کارآفرینیعلوم انسانیدکتریاستادیار
9ابراهیماحمدیروانشناسی عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
10محمد رضااسدی اسدآبادمکانیک ماشینهای کشاورزیفنی و مهندسیدکتریاستادیار
11جعفراکبری میستانیشیمی آلیعلوم پایهدکتریاستادیار
14مسیحبهنیاحقوق عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
23مهدیخلجشیمی معدنیعلوم پایهدکتریاستادیار
24رضاخوش سیمااقتصادعلوم انسانیدکتریاستادیار
25بهنازخوش طینتمدیریت بازاریابیعلوم انسانیدکتریاستادیار