لیست اعضای هیات علمی

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
1مسعودجلیل مهرحسابداریعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
7محمد تقیابراهیمیحقوق عمومیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
15علیپرهیزکاریکامپیوتر نرم افزارفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
19محسنجوراب دوزانبرق الکترونیکفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
20سید مرتضیحسینی لرگانیزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
21سجادحشمتیبرقفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
26امیددائیکامپیوتر سخت افزارفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
27مهرنوشذوقی توتکابنیمعماریفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
30الیاسسلیمی شهرکیکامپیوتر نرم افزارفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
31آزادهشاد آلوئیشیمی تجزیهعلوم پایهدانشجوی دکتریمربی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۳ مورد.