لیست اعضای هیات علمی

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
1مسعودجلیل مهرحسابداریعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
2حجتحاتمیتربیت بدنیعلوم انسانیدکتریاستادیار
3ابراهیمرنگرزتربیت بدنیعلوم انسانیدکتریاستادیار
5جوادنفریفقه و اصولعلوم انسانیدکتریمربی
6حسینآقا علیخانیزبان انگلیسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
7محمد تقیابراهیمیحقوق عمومیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
8سحراحمدیانمدیریت کارآفرینیعلوم انسانیدکتریاستادیار
9ابراهیماحمدیروانشناسی عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
13فرشیداولیاییحقوق جزا و جرم شناسیعلوم انسانیکارشناسی ارشدمربی
14مسیحبهنیاحقوق عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۳ مورد.