لیست اعضای هیات علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
1مسعودجلیل مهرحسابداریعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
2حجتحاتمیتربیت بدنیعلوم انسانیدکتریاستادیار
3ابراهیمرنگرزتربیت بدنیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
5جوادنفریفقه و اصولعلوم انسانیدکتریمربی
6حسینآقا علیخانیزبان انگلیسیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
7محمد تقیابراهیمیحقوق عمومیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
8سحراحمدیانمدیریت کارآفرینیعلوم انسانیدکتریاستادیار
9ابراهیماحمدیروانشناسی عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
13فرشیداولیاییحقوق جزا و جرم شناسیعلوم انسانیکارشناسی ارشدمربی
14مسیحبهنیاحقوق عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار