لیست اعضای هیات علمی

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
16میر طاهرپرتویاقتصادعلوم انسانیدکتریمربی
24رضاخوش سیمااقتصادعلوم انسانیدکتریاستادیار
41طیبهفراهانیاقتصادعلوم انسانیدکتریاستادیار
51فاطمهمحقق زادهاقتصادعلوم انسانیدکتریاستادیار
21سجادحشمتیبرقفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
37احسانطهرانیبرق - مخابراتفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
19محسنجوراب دوزانبرق الکترونیکفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
28ابوالفضلرحمانیبرق قدرتفنی و مهندسیدکتریاستادیار
2حجتحاتمیتربیت بدنیعلوم انسانیدکتریاستادیار
3ابراهیمرنگرزتربیت بدنیعلوم انسانیدکتریاستادیار
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۳ مورد.