لیست اعضای هیات علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
16میر طاهرپرتویاقتصادعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
22محمودختائیاقتصادعلوم انسانیدکتریدانشیار
24رضاخوش سیمااقتصادعلوم انسانیدکتریاستادیار
41طیبهفراهانیاقتصادعلوم انسانیدکتریاستادیار
51فاطمهمحقق زادهاقتصادعلوم انسانیدکتریمربی
21سجادحشمتیبرقفنی و مهندسیکارشناسی ارشدمربی
37احسانطهرانیبرق - مخابراتفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
19محسنجوراب دوزانبرق الکترونیکفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
28ابوالفضلرحمانیبرق قدرتفنی و مهندسیدکتریاستادیار
2حجتحاتمیتربیت بدنیعلوم انسانیدکتریاستادیار