لیست اعضای هیات علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
6حسینآقا علیخانیزبان انگلیسیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
7محمد تقیابراهیمیحقوق عمومیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
9ابراهیماحمدیروانشناسی عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
8سحراحمدیانمدیریت کارآفرینیعلوم انسانیدکتریاستادیار
10محمد رضااسدی اسدآبادمکانیک ماشینهای کشاورزیفنی و مهندسیدکتریاستادیار
13فرشیداولیاییحقوق جزا و جرم شناسیعلوم انسانیکارشناسی ارشدمربی
12عبدالهاکبریمکانیک ساخت و تولیدفنی و مهندسیکارشناسی ارشدمربی
11جعفراکبری میستانیشیمی آلیعلوم پایهدکتریاستادیار
14مسیحبهنیاحقوق عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
1مسعودجلیل مهرحسابداریعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی