لیست اعضای هیات علمی

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
6حسینآقا علیخانیزبان انگلیسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
7محمد تقیابراهیمیحقوق عمومیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
9ابراهیماحمدیروانشناسی عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
8سحراحمدیانمدیریت کارآفرینیعلوم انسانیدکتریاستادیار
10محمد رضااسدی اسدآبادمکانیک ماشینهای کشاورزیفنی و مهندسیدکتریاستادیار
13فرشیداولیاییحقوق جزا و جرم شناسیعلوم انسانیکارشناسی ارشدمربی
12عبدالهاکبریمکانیک ساخت و تولیدفنی و مهندسیکارشناسی ارشدمربی
11جعفراکبری میستانیشیمی آلیعلوم پایهدکتریاستادیار
14مسیحبهنیاحقوق عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
1مسعودجلیل مهرحسابداریعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۳ مورد.