لیست اعضای هیات علمی

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
31آزادهشاد آلوئیشیمی تجزیهعلوم پایهدانشجوی دکتریمربی
3ابراهیمرنگرزتربیت بدنیعلوم انسانیدکتریاستادیار
9ابراهیماحمدیروانشناسی عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
28ابوالفضلرحمانیبرق قدرتفنی و مهندسیدکتریاستادیار
37احسانطهرانیبرق - مخابراتفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
43اسماعیلکشاورز صفی ئیحقوقعلوم انسانیدکتریاستادیار
40افسانهعلیزاده اصلیروانشناسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
38الهامطهماسبیریاضی محضعلوم پایهدکتریاستادیار
30الیاسسلیمی شهرکیکامپیوتر نرم افزارفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
26امیددائیکامپیوتر سخت افزارفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۳ مورد.