لیست اعضای هیات علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
31آزادهشاد آلوئیشیمی تجزیهعلوم پایهدانشجوی دکتریمربی
3ابراهیمرنگرزتربیت بدنیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
9ابراهیماحمدیروانشناسی عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
28ابوالفضلرحمانیبرق قدرتفنی و مهندسیدکتریاستادیار
37احسانطهرانیبرق - مخابراتفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
43اسماعیلکشاورز صفی ئیحقوقعلوم انسانیدکتریمربی
40افسانهعلیزاده اصلیروانشناسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
50افشینلامعیکامپیوتر نرم افزارفنی و مهندسیدکتریمربی
38الهامطهماسبیریاضی محضعلوم پایهدکتریاستادیار
30الیاسسلیمی شهرکیکامپیوتر نرم افزارفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی