لیست اعضای هیات علمی

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
44سعیدکاظمی محسن آبادیعلوم و مهندسی آبیاری - سازه های آبیفنی و مهندسیدکتریاستادیار
46تیواکفیلیعلوم و صنایع غذاییکشاورزیدکتریاستادیار
48علیکمالیحقوق بین المللعلوم انسانیدکتریاستادیار
49لیلاگنجیروانشناسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
51فاطمهمحقق زادهاقتصادعلوم انسانیدکتریاستادیار
52حمزهمحمدیحقوق عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
53مسعودمحمدیمکانیک ساخت و تولیدفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
54رضامحمدیاریریاضیعلوم پایهدکتریاستادیار
55مجیدمحوی شیرازیروانشناسی عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
56مهدیملا مطلبیکامپیوتر نرم افزارفنی و مهندسیدکتریاستادیار
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۳ مورد.