لیست اعضای هیات علمی


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
42نسرینفراهانیشیمی فیزیکعلوم پایهدکتریاستادیار
43اسماعیلکشاورز صفی ئیحقوقعلوم انسانیدکتریمربی
44سعیدکاظمی محسن آبادیعلوم و مهندسی آبیاری - سازه های آبیفنی و مهندسیدکتریاستادیار
46تیواکفیلیعلوم و صنایع غذاییکشاورزیدکتریاستادیار
47غفارکلهرحقوق خصوصیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
48علیکمالیحقوق بین المللعلوم انسانیدکتریاستادیار
49لیلاگنجیروانشناسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
50افشینلامعیکامپیوتر نرم افزارفنی و مهندسیدکتریمربی
51فاطمهمحقق زادهاقتصادعلوم انسانیدکتریمربی
52حمزهمحمدیحقوق عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار