لیست اعضای هیات علمی


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
43اسماعیلکشاورز صفی ئیحقوقعلوم انسانیدکتریمربی
44سعیدکاظمی محسن آبادیعلوم و مهندسی آبیاری - سازه های آبیفنی و مهندسیدکتریاستادیار
46تیواکفیلیعلوم و صنایع غذاییکشاورزیدکتریاستادیار
47غفارکلهرحقوق خصوصیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
48علیکمالیحقوق بین المللعلوم انسانیدکتریاستادیار
49لیلاگنجیروانشناسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
50افشینلامعیکامپیوتر نرم افزارفنی و مهندسیدکتریمربی
51فاطمهمحقق زادهاقتصادعلوم انسانیدکتریمربی
52حمزهمحمدیحقوق عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
53مسعودمحمدیمکانیک ساخت و تولیدفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی