لیست اعضای هیات علمی


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
33معصومهشیرعلیزبان انگلیسیعلوم انسانیکارشناسی ارشدمربی
34حسینصالحیحسابداریعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
35سیماصمد پورریاضیعلوم پایهدکتریمربی
36علی اکبرطارمیعلوم سیاسیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
37احسانطهرانیبرق - مخابراتفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
38الهامطهماسبیریاضی محضعلوم پایهدکتریاستادیار
39نازیعباچیریاضیعلوم پایهدانشجوی دکتریمربی
40افسانهعلیزاده اصلیروانشناسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
41طیبهفراهانیاقتصادعلوم انسانیدکتریاستادیار
42نسرینفراهانیشیمی فیزیکعلوم پایهدکتریاستادیار