لیست اعضای هیات علمی

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
34حسینصالحیحسابداریعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
35سیماصمد پورریاضیعلوم پایهدکتریاستادیار
36علی اکبرطارمیعلوم سیاسیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
37احسانطهرانیبرق - مخابراتفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
38الهامطهماسبیریاضی محضعلوم پایهدکتریاستادیار
39نازیعباچیریاضیعلوم پایهدانشجوی دکتریمربی
40افسانهعلیزاده اصلیروانشناسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
41طیبهفراهانیاقتصادعلوم انسانیدکتریاستادیار
42نسرینفراهانیشیمی فیزیکعلوم پایهدکتریاستادیار
43اسماعیلکشاورز صفی ئیحقوقعلوم انسانیدکتریاستادیار
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۳ مورد.