لیست اعضای هیات علمی


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
32وحیدهشیر کوندزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
33معصومهشیرعلیزبان انگلیسیعلوم انسانیکارشناسی ارشدمربی
34حسینصالحیحسابداریعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
35سیماصمد پورریاضیعلوم پایهدکتریمربی
36علی اکبرطارمیعلوم سیاسیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
37احسانطهرانیبرق - مخابراتفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
38الهامطهماسبیریاضی محضعلوم پایهدکتریاستادیار
39نازیعباچیریاضیعلوم پایهدانشجوی دکتریمربی
40افسانهعلیزاده اصلیروانشناسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
41طیبهفراهانیاقتصادعلوم انسانیدکتریاستادیار