لیست اعضای هیات علمی

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
24رضاخوش سیمااقتصادعلوم انسانیدکتریاستادیار
25بهنازخوش طینتمدیریت بازاریابیعلوم انسانیدکتریاستادیار
26امیددائیکامپیوتر سخت افزارفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
27مهرنوشذوقی توتکابنیمعماریفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
28ابوالفضلرحمانیبرق قدرتفنی و مهندسیدکتریاستادیار
29معصومهرستم آبادیعمران آبفنی و مهندسیدکتریاستادیار
30الیاسسلیمی شهرکیکامپیوتر نرم افزارفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
31آزادهشاد آلوئیشیمی تجزیهعلوم پایهدانشجوی دکتریمربی
32ویداشیر کوندزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیدکتریمربی
33معصومهشیرعلیزبان انگلیسیعلوم انسانیکارشناسی ارشدمربی
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵۳ مورد.