لیست اعضای هیات علمی

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
11جعفراکبری میستانیشیمی آلیعلوم پایهدکتریاستادیار
12عبدالهاکبریمکانیک ساخت و تولیدفنی و مهندسیکارشناسی ارشدمربی
13فرشیداولیاییحقوق جزا و جرم شناسیعلوم انسانیکارشناسی ارشدمربی
14مسیحبهنیاحقوق عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
15علیپرهیزکاریکامپیوتر نرم افزارفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
16میر طاهرپرتویاقتصادعلوم انسانیدکتریمربی
19محسنجوراب دوزانبرق الکترونیکفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
20سید مرتضیحسینی لرگانیزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
21سجادحشمتیبرقفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
23مهدیخلجشیمی معدنیعلوم پایهدکتریدانشیار
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.