لیست اعضای هیات علمی

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
1مسعودجلیل مهرحسابداریعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
2حجتحاتمیتربیت بدنیعلوم انسانیدکتریاستادیار
3ابراهیمرنگرزتربیت بدنیعلوم انسانیدکتریاستادیار
4حسام الدینمشیدیمکانیک - ساخت و تولیدفنی و مهندسیدکتریاستادیار
5جوادنفریفقه و اصولعلوم انسانیدکتریمربی
6حسینآقا علیخانیزبان انگلیسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
7محمد تقیابراهیمیحقوق عمومیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
8سحراحمدیانمدیریت کارآفرینیعلوم انسانیدکتریاستادیار
9ابراهیماحمدیروانشناسی عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
10محمد رضااسدی اسدآبادمکانیک ماشینهای کشاورزیفنی و مهندسیدکتریاستادیار
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۳ مورد.