فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمران و معماریکاردانی ساختمان - فنی حرفه ایکاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترمهندسی تکنولوژی نرم افزارکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر نرم افزارکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوتر مهندسی رباتیککارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمران و معماریکاردانی ساختمان - کار و دانشکاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمران و معماریعمران اجراییکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمران و معماری مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمران و معماری مهندسی معماری کارشناسی پیوسته کارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی مدیریت و اقتصادکارشناسی پیوسته علوم اقتصادی گرایش صنعتیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی حسابداریکارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداریکارشناسی ناپیوسته