فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمران و معماریمهندسی تکنولوژی عمران- عمرانکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی مدیریت و اقتصادکارشناسی ناپیوسته مدیریت ورزشیکارشناسی ناپیوسته
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی روانشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی مدیریت و اقتصادعلوم اقتصادی گرایش صنعتیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی حسابداریکاردانی ناپیوسته حسابداریکاردانی ناپیوسته
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی روانشناسیروانشناسی گرایش اصلاح و تربیتکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی روانشناسیوانشناسی عمومیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی تربیت بدنیتربیت بدنی مربیگریکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی تربیت بدنیمدیریت صنعتیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی حقوقحقوقکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمران و معماریمهندسی عمران-عمران کارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی حقوق ارشد علوم اقتصادکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی حقوق ارشد حقوق عمومیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی حقوقارشد حقوق مالی - اقتصادیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی حقوقارشد حقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی روانشناسی ارشد روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقمهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقکاردانی پیوسته الکترونیک عمومیکاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقکاردانی پیوسته الکتروتکنیک (برق صنعتی)کاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقمهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیع کارشناسی پیوسته